[ Αισθάνομαι έκτακτην ικανότητα μέσα μου ]Σημειώματα ποιητικής και ηθικής
Εκτύπωση
Αισθάνομαι έκτακτην ικανότητα μέσα μου. Έχω μια πεποίθησι που αν ήθελα θα μπορούσα να γίνω ένας μεγάλος ιατρός, ή δικηγόρος, ή οικονομολόγος, ή και μηχανικός. Θα εχρειαζόμην όμως δυο πράγματα – καιρό διά να μελετήσω, και θέλησι διά ν’ απαρνηθώ την φιλολογία. Τώρα, είναι τούτο απάτη του πνεύματος; Υπερτιμώ την ικανότητά μου; Ή είναι φυσικόν πράγμα συμβαίνον εις κάθε littérateur – θέλω να πω, δύναμις κατεχομένη υπό κάθε littérateur. Με φαίνονται όλα τα πρακτικά έργα εύκολα. Είναι αλήθεια ότι με όλην την πεποίθησίν μου αναγνωρίζω ότι χωρίς καιρόν, αρκετόν καιρόν, δεν είμαι ικανός να γίνω επιτυχής άνθρωπος του πρακτικού βίου. Αλλά τότε – μια και παραχωρώ τον καιρόν,– πίπτω άρα γε εις την γενικήν κατηγορίαν· με εξόδευσιν καιρού κάθε άνθρωπος, και μετρίας διανοητικής δυνάμεως, μπορεί να επιτύχη. Ή όχι· και εκείνο το οποίον με κάμνει ανώτερον είναι η συναίσθησις ότι θα εχρειαζόμην εγώ πολύ ολιγώτερον καιρόν. Αυτό δεν εμποδίζει ότι ξεύρω που ποτέ δεν θα εγινόμην επιτυχής άνθρωπος των πρακτικών σταδίων, διότι με φαίνεται αδύνατον – εκτός με ένα εφόρ το οποίον θα μ’ έσπανε την ψυχήν σχεδόν – να ξερριζώσω από μέσα μου το «hankering» διά την φιλολογίαν. Και τώρα με περνά ένα άλλο πράγμα από τον νουν. Ίσως αυτή αύτη η ικανότης μου – η οποία με εκδηλούται με την ευκολίαν [με] την οποίαν με παρουσιάζονται τα πρακτικά στάδια – πηγάζει από την φιλολογίαν, από την διηνεκή σκέψιν, από το «sharpening» της φαντασίας. Αν ήτο δυνατόν νάκαμνα το εφόρ, χωρίς να κακοπάθω, και να απαρνούμην την Φαντασίαν, ίσως τότε θα έχανα τας δυνάμεις μου, και το πρακτικόν στάδιον να με παρουσίαζε τας ιδίας δυσκολίας που παρουσιάζει στους κοινούς. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Η ικανότης υπάρχει. Η αδυναμία μου – ή η δύναμις, εάν υποτεθή που η καλλιτεχνική εργασία αξίζει – είναι εις το να μη δύναμαι ν’ απαρνηθώ την φιλολογίαν, ή, ορθότερον, την ηδονικήν «agitation» της φαντασίας.

18.8.1902

(Γ.Π. Σαββίδης, «Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής», Μικρά Καβαφικά, Β´, Ερμής, 1987)